TÜBİSAD YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞU ATIK TAKİP SİSTEMİ (WEEERO) KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Esentepe Mh. Büyükdere Cd. Maya Akar Center B Blok No:102 D:71 Şişli/İstanbul adresinde mukim Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği İktisadi İşletmesi (“TÜBİSAD”) ile işbu Sözleşme’yi onaylayarak TÜBİSAD Yetkilendirilmiş Kuruluş Atık Takip Sistemi (WEEERO)’nden faydalanan Kullanıcı arasında akdedilmektedir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; Taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

2. Tanımlar
2.1. AEEE: İlgili Mevzuat kapsamında tanımlanan atık elektrikli ve elektronik eşyalar.
2.2. Atık Toplayıcı Firma: TÜBİSAD ile akdettiği Taşıma Hizmet Sözleşmesi kapsamında AEEE’lerin Tesisler’e taşınması hizmetlerini sağlayan firma.
2.3. Bakanlık: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.
2.4. Belediye: TÜBİSAD ile akdettiği İşbirliği Sözleşmesi kapsamında İlgili Mevzuat’taki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işbirliği içinde olunan belediye.
2.5. Bireysel Kullanıcı: Uygulama üzerinden, elinde bulunan AEEE’lerin toplanması için TÜBİSAD’a talep iletebilecek tüketici.
2.6. İçerik: Kullanıcılar’ın İlgili Mevzuat yahut TÜBİSAD ile akdettikleri sözleşmeler kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin olarak, bu faaliyetlerin takibi ve ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla Uygulama üzerinden sundukları her türlü veri, form, doküman ve dosyalardır.
2.7. İlgili Mevzuat: 22 Mayıs 2012 tarih ve 28300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği, 2 Nisan 2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ve AEEE’lere ilişkin olarak işbu Sözleşme tarihini müteakip yayımlanacak sair mevzuat.
2.8. Kullanıcı: Üretici, Atık Toplayıcı Firma, Tesis, Bireysel Kullanıcı, Toplama Noktaları ve Belediyeler dahil işbu Sözleşme’yi onaylayarak Uygulama’dan faydalanan tarafların tümü.
2.9. Tesis: TÜBİSAD ile akdettiği İşbirliği Sözleşmesi kapsamında İlgili Mevzuat uyarınca AEEE’lerin geri dönüşüm, geri kazanım ve bertarafını sağlayan firma.
2.10. Uygulama: Web tarayıcı ya da uyumlu cihazlara indirilebilen uygulama üzerinde çalışan ve tüm fikri mülkiyet hakları TÜBİSAD’a ait olan Atık Takip Sistemi.
2.11. Üretici: İlgili Mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek üzere TÜBİSAD ile Hizmet Sözleşmesi’ni akdetmiş olan, TÜBİSAD Yetkilendirilmiş Kuruluş üyesi, elektrikli ve elektronik eşya üreten, satan veya ithal eden geçek veya tüzel kişi.
2.12. Yetkilendirilmiş Kuruluş: İlgili Mevzuat’tan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla Bakanlık’ın yetki vermiş olduğu tüzel kişiliği haiz birlik. (İşbu Sözleşme kapsamında “Yetkilendirilmiş Kuruluş” TÜBİSAD’dır.)
2.13. AEEE Toplama Noktası: TÜBİSAD ile anlaşmalı AEEE’leri TÜBİSAD adına teslim alıp geri dönüşüm tesisine ulaştırmak ile görevli noktayı,

3. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı
3.1. TÜBİSAD, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde yaptığı başvuru neticesinde Bakanlık tarafından “3. Kategori TV ve Monitörler” ile “4. Kategori Telekomünikasyon, Bilişim ve Tüketici Ekipmanları” açısından Yetkilendirilmiş Kuruluş statüsüne sahiptir.
3.2. Uygulama’nın kullanımı ile, Kullanıcılar tarafından sağlanan İçerikler doğrultusunda Kullanıcılar’ın İlgili Mevzuat yahut akdettikleri sözleşmeler kapsamında gerçekleştirdikleri birtakım faaliyetlerin gerek TÜBİSAD gerekse Kullanıcı’nın kendisi tarafından takip edilmesi, kayıt altına alınması ve bu kapsamda sayılanlarla sınırlı olmaksızın, ilgili Kullanıcılar’ın AEEE toplama taleplerinin bildirilmesi, Üreticiler’in İlgili Mevzuat kapsamındaki raporlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, Atık Toplayıcı Firmalar tarafından sağlanan İçerikler doğrultusunda taşıma lisanslı AEEE toplama araçları ile toplanan AEEE’lerin miktarlarının ve toplama maliyetlerinin ortaya konulması, TÜBİSAD’ın anlaşmalı olduğu Belediye sınırları içindeki toplama noktalarından toplamış olduğu 3. ve 4. Kategori AEEE’lerin Tesisler’e ulaştırılmasına ilişkin verilerin tespiti ve saklanması, kayıtlı veriler üzerinden hedef AEEE toplama rakamları ve gerçekleştirilmiş toplama rakamlarının ve AEEE toplama işlemlerine ilişkin sair bilgilerin kıyaslanması hedeflenmektedir.
3.3. İşbu Sözleşme, Kullanıcılar’ın İlgili Mevzuat ve akdetmiş oldukları sözleşmeler kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ilgili olarak Uygulama’dan faydalanmalarına ve ilgili İçerikler’i Uygulama üzerinden sunmalarına ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir. Uygulama’nın kullanımına ilişkin olarak TÜBİSAD tarafından Uygulama üzerinden ya da sair şekilde Kullanıcılar’a sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar da işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
4.1. Kullanıcı, Uygulama’dan faydalanmak için TÜBİSAD tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Uygulama’ya erişim sağlanamamasından TÜBİSAD sorumlu değildir.
4.2. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete ve yetkiye sahip olduğunu beyan eder. İşbu Sözleşme’yi onaylayan Kullanıcı, Uygulama’ya bir işletme adına erişiyor olması halinde, buna ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.
4.3. Kullanıcı tarafından Uygulama’ya erişim TÜBİSAD tarafından sağlanan ve Kullanıcı’nın daha sonra değiştirebileceği kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilecektir. Söz konusu kullanıcı adı ve şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Kullanıcı sorumlu olacak olup Uygulama üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal TÜBİSAD’a bildirecektir.
4.4. Kullanıcı tarafından Uygulama dahilinde paylaşılan her türlü İçerik Kullanıcı’nın mülkiyetinde olup söz konusu İçerikler’e ilişkin tüm sorumluluk münhasıran Kullanıcı’ya aittir. TÜBİSAD, Yetkilendirilmiş Kuruluş faaliyetleri kapsamında bu İçerikler’i kullanma hakkını haizdir. İçerikler’e yahut İçerikler’in yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin olarak TÜBİSAD sorumlu tutulamayacak olup sayılanlarla sınırlı olmaksızın İçerikler’in başta İlgili Mevzuat olmak üzere hukuka uygunluğu, doğruluğu ve gerçekliğine ilişkin olarak TÜBİSAD’ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, İçerikler’in tam, doğru ve güncel olduğunu, hukuka uygun olduğunu, üçüncü kişilerin kişilik hakları, fikri mülkiyet hakları ve ticari hakları başta olmak üzere herhangi bir hakkını ihlal etmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İçerikler’in işbu Sözleşme yahut İlgili Mevzuat’ı ihlali halinde söz konusu ihlal münhasıran Kullanıcı’nın sorumluluğunda olup TÜBİSAD bu kapsamda iletilen tüm iddia ve talepleri Kullanıcı’ya iletecektir. Kullanıcı, TÜBİSAD’ın İlgili Mevzuat’tan kaynaklanan gereksinimlere dayanarak İçerikler’i sistemlerinden silebileceğini ve TÜBİSAD’ın kayıp veriler de dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder.
4.5. Bakanlık, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Üreticiler ve Belediyeler’e gönderilecek raporlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere TÜBİSAD’ın İlgili Mevzuat ve sözleşmesel ilişkileri gereği yapmakla yükümlü olduğu raporlamalar Kullanıcı tarafından Uygulama üzerinden iletilen bilgiler baz alınarak yapılacaktır. Kullanıcılar, raporlama yükümlülüklerinin, TÜBİSAD’ın Yetkilendirilmiş Kuruluş olarak gerçekleştirdiği faaliyetlerin ve bu Sözleşme’de belirtilen amaçların yerine getirilmesine yönelik her türlü İçerik de dahil ancak bu amaçlarla sınırlı olmamak üzere TÜBİSAD tarafından talep edilen İçerikler’i Uygulama’da belirlenen format ve şartlara uygun olarak tam, zamanında, doğru ve güncel bir şekilde sunmakla yükümlüdür. Kullanıcı, talep edilen ve/veya İlgili Mevzuat uyarınca sunması gereken bilgileri tam, zamanında, doğru ve güncel bir şekilde sunmaması halinde yaşanacak sorunlardan ve meydana gelebilecek zararlardan (Bakanlık tarafından uygulanabilecek cezalar dahil) hiçbir şekilde TÜBİSAD’ın sorumlu olmayacağını, TÜBİSAD’ın bu nedenle bir zarara uğraması halinde ilgili tutarları (Bakanlık tarafından uygulanabilecek cezalar dahil) derhal TÜBİSAD’a ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, eksik, hatalı, geç bilgi vermesi halinde doğan zararlardan da yukarıda belirtilen şekilde kendisinin sorumlu olacağını kabul eder.
4.6. Kullanıcı, Uygulama’ya yüklenen İçerikler’in kopyalarını saklamakla yükümlüdür. TÜBİSAD, veri kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, veri kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. TÜBİSAD, nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın verilerin kaybından sorumlu değildir. Yedekleme yükümlülüğü münhasıran Kullanıcı’ya aittir.
4.7. Kullanıcı, TÜBİSAD’ın veya üçüncü kişilerin bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını, Uygulama’nın sunulduğu diğer sistemlerin işlerliğine yahut Uygulama’dan faydalanan diğer Kullanıcılar’ın Uygulama’dan faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmamayı Uygulama’nın, barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya Uygulama’ya kendisine tanınan erişim kapsamı dışında yetkisiz erişim sağlamayacağını, Uygulama’ya TÜBİSAD’ın ve üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı içerikler aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini, Uygulama’nıın sunulmasında veya Uygulama’nın çalışmasında kullanılan bilgisayar programlarını değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, çoğaltmayacağını, kaynak kodu oluşturmayacağını yahut tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.
4.8. Kullanıcı, Uygulama’yı kendisiyle paylaşılan kullanım kılavuzuna uygun olarak kullanmayı taahhüt eder. Uygulama’ya ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde Kullanıcı, TÜBİSAD’la iletişime geçemeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcı’nın teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek Uygulama yahut diğer uygun kanallardan sağlanacaktır.
4.9. TÜBİSAD, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu Sözleşme’ye ek niteliğinde olan “Aydınlatma Metni” kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. Kullanıcı, TÜBİSAD’ın İlgili Mevzuat yahut sair yasal düzenlemeler uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde Kullanıcı’nın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. TÜBİSAD’ın Kullanıcılar tarafından paylaşılan İçerikler’i Aydınlatma Metni uyarınca Yetkilendirilmiş Kuruluş olarak faaliyet amacı kapsamında Bakanlık’a, bu faaliyetleri uyarında akdetmiş olduğu ilgili sözleşmeler kapsamında belirtilen hizmetleri sağlamak için işbirliği içerisinde bulunduğu üçüncü kişilere ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlara açıklayabilecektir.
4.10. TÜBİSAD, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Kullanıcı’nın Uygulama’yı bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir.
4.11. TÜBİSAD, İlgili Mevzuat kapsamında tabi olduğu yükümlülükler çerçevesinde işbu Sözleşme’ye konu Uygulama’nın kapsamını her zaman değiştirebilecek veya Uygulama’yı sonlandırabilecektir. Kullanıcı bu kapsamda TÜBİSAD’a karşı herhangi bir hak veya talep ileri süremeyeceğini kabul eder.
4.12. Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile Uygulama kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini TÜBİSAD’ın ön onayı olmaksızın üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.
4.13. Kullanıcı, Uygulama’yı yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu Sözleşme, ekleri, İlgili Mevzuat ve Uygulama’da öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın, İlgili Mevzuat, işbu Sözleşme ve Uygulama kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki herhangi bir beyan veya taahhüdüne aykırı davranması halinde TÜBİSAD Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma veya Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda TÜBİSAD’ın söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının Kullanıcı’dan talep hakkı saklıdır.

5. Fikri Mülkiyet Hakları
5.1. Uygulama üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat TÜBİSAD’a aittir. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya Uygulama’yı kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. Sözleşme ve Uygulama’ya ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm Uygulama’ya ilişkin hakların ve menfaatlerin Kullanıcı’ya devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında TÜBİSAD’a Kullanıcı’nın Uygulama’ya erişimi, Uygulama’yı kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, bilgilerinin ve İçerikler’in kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır.
5.2. Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle Uygulama ve İçerikler’i kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Uygulama üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, Uygulama’dan işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Uygulama’ya ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, TÜBİSAD’ın açık izni olmaksızın Uygulama’ya veya Uygulama’dan link verilmesi kesinlikle yasaktır
5.3. Kullanıcı, herhangi bir şekilde TÜBİSAD’ın unvanını, markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır.

6. Sorumluluğun Kısıtlanması
6.1. Uygulama ve Uygulama’nın sunulmasında kullanılan yazılım ve sair içerikler “OLDUĞU GİBİ” sunulmakta olup bu kapsamda TÜBİSAD’ın Uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi taahhüdü bulunmamaktadır. TÜBİSAD Uygulama’nın kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. TÜBİSAD, Uygulama’nın 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Uygulama’ya erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, sayılanlarla sınırlı olmaksızın deprem, yangın, sel gibi doğal afetler ile sair beşeri afetler, donanım arızaları, periyodik bakım prosedürleri telekomünikasyon veya dijital transmisyon hatlarında meydana gelebilecek kesinti veya arızalar, kötü niyetli ağ saldırıları, ağ yoğunluğu veya diğer arızalar nedeniyle Uygulama’ya erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. TÜBİSAD, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.
6.2. Kullanıcı, Uygulama üzerinden TÜBİSAD’ın kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında TÜBİSAD’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.
6.3. Kullanıcı, Uygulama üzerinden sunulan hizmetlere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda TÜBİSAD’ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.
6.4. KULLANICI, YÜKLEDİĞİ İÇERİKLER İLE UYGULAMA’NIN KULLANIMINDAN MÜNHASIRAN SORUMLUDUR. KULLANICI, FİKRİ MÜLKİYET İHLALLERİ, İÇERİK, VERİLER VE UYGULAMA’NIN KULLANIMINA İLİŞKİN OLARAK ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN İLETİLEBİLECEK HER TÜRLÜ İDDİA VE TALEPTEN (YARGILAMA MASRAFLARI VE AVUKATLIK ÜCRETLERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE) TÜBİSAD’I BERİ KILDIĞINI KABUL EDER.
6.5. TÜBİSAD, UYGULANACAK HUKUKUN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, KAR KAYBI, ŞEREFİYE VE İTİBAR KAYBI DA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN UYGULAMA’NIN KULLANIMI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, CEZAİ ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. BUNA EK OLARAK TÜBİSAD, ZIMNİ GARANTİ, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK DA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇ BİR TÜRLÜ GARANTİ VERMEDİĞİNİ DE AYRICA BEYAN EDER. TÜBİSAD’IN İŞBU SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ SORUMLULUĞU HER HALÜKARDA 5.000 TL (beşbintürklirası) İLE SINIRLI OLACAKTIR.

7. Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Feshi
7.1. İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.
7.2. Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşme’yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.
7.3. Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu Sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi halinde TÜBİSAD aykırılık giderilene kadar Kullanıcı statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Kullanıcı’nın İlgili Mevzuat’ı ihlal etmesi halinde TÜBİSAD Sözleşme’yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.
7.4. Sözleşme süresi içerisinde TÜBİSAD’ın Bakanlık tarafından tanınan Yetkilendirilmiş Kuruluş olarak işlem yapma yetkisinin yahut dernekler mevzuatı kapsamındaki dernek statüsünün sona ermesi halinde işbu Sözleşme kendiliğinden ve tazminatsız olarak sona erecektir.
7.5. Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesi, Kullanıcı’nın Uygulama’ya erişimini sonlandırması durumunda, TÜBİSAD, sadece ve tümüyle kendi takdir yetkisini kullanarak, kendisine ait sunucular üzerinde saklanan tüm İçerik, veri ve dosyaları silme, yok etme yahut bunları kendi sistem ve kayıtlarında tutma hakkına sahip olacaktır.

8. Muhtelif Hükümler
8.1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.
8.2. İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.
8.3. İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri geçerli olacaktır.