TÜBİSAD YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞU ATIK TAKİP SİSTEMİ (WEEERO) KULLANICI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu
Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği (“TÜBİSAD”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Toplanan kişisel verileriniz, WEEERO sistemi ürün ve hizmetlerinin sunulması ve WEEERO’nun işletilmesi kapsamında aşağıda yer alan amaçlar kapsamında ve hukuki sebepler ile işlenebilecektir:
TÜBİSAD’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak;
- İnternet sitemizi ziyaretiniz kapsamında veya uygulamamızı kullanmanız dolayısıyla sitenin ve uygulamanın çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek, siteyi ve uygulamayı analiz etmek, sitenin ve uygulamanın performansını arttırmak, sitenin ve uygulamanın işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak,
- Kullanıcı’yı WEEERO’nden faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
- Üyelik teyitlerinin ve kontrollerinin gerçekleştirilmesi,
- Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
- WEEERO’ne konu hizmetlerin iyileştirilmesi,
- İş geliştirme faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
- Atıkların geri dönüşüm, yeniden kullanım veya bertaraf işlemlerine ilişkin süreçlerin planlanması ve icrası, bu kapsamda ilgili koordinasyonun, takibin, iletişimin ve kaydın sağlanması,
- Pazar araştırmaları yapılması,
- WEEERO’ne ve atıkların geri dönüşüm, yeniden kullanım veya bertaraf işlemlerine ilişkin raporlama ve analizlerin gerçekleştirilmesi,
- WEEERO ile ilgili sorunların tanımlanması, şikayetlerin değerlendirilmesi ve bunların giderilmesi,
- TÜBİSAD’ın ve TÜBİSAD ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
- İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;
- Kullanıcı’ya WEEERO’nin ve ilgili hizmetlerin sunulması,
- WEEERO içerisinde üyelik oluşturulması,
TÜBİSAD’ın hukuki yükümlülüğüne ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak;
- TÜBİSAD’ın tabi olduğu kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
- Yetkili kurumlarca iletilen hukuka uygun taleplerin yerine getirilmesi,
- İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,
Veya açık rızanıza dayalı olarak ise kişisel verileriniz aşağıdaki kapsamda işlenebilecektir;
- Üyelik oluşturulmasına ve WEEERO’nden faydalandırılmaya ilişkin iletişimlerin gerçekleştirilmesi,
- TÜBİSAD tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek size önerilmesi ve TÜBİSAD’ın tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
- Reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları
Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların yerine getirilmesi amacıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi
Kişisel verileriniz TÜBİSAD tarafından fiziki ortamda yazılı sözleşmeler; elektronik ortamda http://ats.tyk.org.tr/ adresinde bulunan kayıt oluşturma formu, WEE Coin mobil uygulaması, TÜBİSAD içi kanallar, telefon görüşmeleri, e-posta, AEEE’ler ile ilgili toplantı, fuar, kampanyalar, anket çalışmaları ve çerezler üzerinden toplanacaktır.

5. İlgili Kişi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız
İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri sahibi olarak, yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Esentepe Mh. Büyükdere Cd. Maya Akar Center B Blok No:102 D:71 Şişli / İstanbul adresine yazılı olarak veya ilgili mevzuatta öngörülen sair yöntemler ile iletebilirsiniz. TÜBİSAD, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.