TÜBİSAD KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN WEEERO ÇEREZ AYDINLATMA METNİ


a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, [http://ats.tyk.org.tr/].com / [WEEERO] uygulaması (“Platform”) üzerinde kullanılan çerezlere ilişkin olarak kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği (“TÜBİSAD”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebebi
Zorunlu çerezler, Platform’u görüntülemeniz esnasında cihazınıza yerleştirilen ve sunulan online servislerin düzgün şekilde çalışabilmesi için gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veri işleme şartına dayanmaktayız.
c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda kişisel verileriniz; tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kuruluşlara aktarılabilecektir.
d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi
Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda çerezler vasıtasıyla toplanmaktadır.
e) İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Esentepe Mh. Büyükdere Cd. Maya Akar Center B Blok No:102 D:71 Şişli / İstanbul adresine yazılı olarak veya ilgili mevzuatta öngörülen sair yöntemler ile iletebilirsiniz. TÜBİSAD, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.