TÜBİSAD ATIK TAKİP SİSTEMİ ÜYELİK OLUŞTURMA AYDINLATMA METNİ

1. VERİ SORUMLUSU
Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği İktisadi İşletmesi (“TÜBİSAD”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

a. Üyelik Bilgileri
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, TÜBİSAD tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:
- Kullanıcı’nın Atık Takip Sistemi’nden faydalanabilmesi ve uygulama içerisinde üyelik oluşturulması,
- Atık Takip Sistemi’ne konu hizmetlerin sağlanması ve iyileştirilmesi,
- izniniz olması durumunda, reklam ve pazarlama kampanyaları vb. ticari elektronik iletilerin gönderilmesi,
- pazar araştırmaları yapılması,
- TÜBİSAD’ın tabi olduğu kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yetkili kurumlarca hukuka uygun olarak gerçekleştirmiş oldukları taleplerin yerine getirilmesi.

b. Çerezler
TÜBİSAD, Kullanıcı’nın Uygulama’yı kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilir.

TÜBİSAD, Kullanıcı’nın Uygulama’yı kullanımları hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilir, bu kapsamda verileri işleyebilir ve üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla üçüncü kişilere iletebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere Uygulama’nın, Kullanıcı’nın tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak internetin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Uygulama’yı zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Uygulama’yı hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve Kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup, bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, TÜBİSAD gereken hallerde Kullanıcılar’ın IP adresini tespit etmekte ve kullanmaktadır. IP adresleri, ayrıca sisteme giriş yetkilendirmeleri sağlamak, Kullanıcılar’ı genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI
Toplanan kişisel verileriniz, TÜBİSAD tarafından Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, yukarıda sayılan amaçların yerine getirilmesi amacıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.
TÜBİSAD, yine yukarıda anılan amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak, barındırma hizmeti almak için kişisel verileri yurt içi ve yurt dışındaki sunucularda barındırma (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine, alt yüklenicilerine veya dış kaynak hizmet sağlayıcılara ait olabilir) ve kişisel verileri aktarma hakkına sahiptir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz TÜBİSAD tarafından başta kullanıcıların Atık Takip Sistemi’nden faydalanabilmesi ve uygulama içerisinde üyelik oluşturulması olmak üzere yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacı ile ve fiziki ortamda yazılı sözleşmeler; elektronik ortamda http://ats.tyk.org.tr/ adresinde bulunan kayıt oluşturma formu ve çerezler üzerinden toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde yer alan sözleşmenin kurulması ve ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve meşru menfaatimizin gerçekleştirilmesi için zorunluluk kanuni kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


Veri sahibi olarak, yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Esentepe Mh. Büyükdere Cd. Maya Akar Center B Blok No:102 D:71 Şişli / İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. TÜBİSAD, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.